ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – WOKAL

 

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – WOKAL

 

REGULAMIN KONKURSU
ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – WOKAL

Konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – WOKAL jest zorganizowany w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, który odbędzie się w Łodzi i Załęczu Wielkim w dniach 23.06. – 30.06.2018. Adresowany jest do młodych artystów – wokalistów, dla których inspirację twórczą stanowi folklor, kultura etniczna różnych narodów na świecie.

1. Organizatorzy konkursu.
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO

2. Cel konkursu.
a) Zainspirowanie młodych wokalistów do tradycyjnego i współczesnego tworzenia prezentacji scenicznych w oparciu o tematykę folklorystyczną i nawiązującą do tradycji różnych narodów oraz grup etnicznych na świecie.
b) Zaangażowanie twórcze uczestników w działania festiwalowe.

3. Uczestnicy konkursu.
Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież i dorośli według określonych kategorii.

4. Kategorie rodzajowe i wiekowe konkursu.
1) indywidualny wokalny/wokalno-instrumentalny
kategoria I: 7–11 lat, kategoria II: 12–16 lat, kategoria III:17–26 lat.
2) zespołowy wokalny/wokalno-instrumentalny
kategoria I: 7–11 lat, kategoria II: 12–16 lat, kategoria III: 17–26 lat.

5. Opis prezentacji konkursowych.
1) Teksty i muzyka prezentacje wokalnych solistów i zespołów powinny tematycznie nawiązywać do folkloru lub być inspirowane folklorem, kulturą etniczną, tradycjami ludowymi narodów. Krótki opis prezentacji, w odniesieniu do celów i tematu konkursu, należy zamieścić w KARCIE ZGŁOSZENIA – ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – WOKAL.
2) Każdy solista/zespół przygotowuje i wykonuje 1 utwór trwający maksimum 4 minuty. Pozycje repertuarowe, zgłoszone w KARCIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU – ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – WOKAL nie podlegają zmianie.
3) Soliście/zespołowi wokalnemu może towarzyszyć zespół akompaniujący, chórek, grupa taneczna.
4) Podkłady muzyczne w formacie WAVE i MP3 należy dostarczyć do akustyka w dniu przesłuchań konkursowych przed prezentacją, na opisanej płycie CD lub pendrive. Opis płyty powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko solisty/nazwa zespołu, tytuł utworu w języku oryginalnym, transliteracji (zespoły zagraniczne) i w języku angielskim.
5) O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości wykonawców. To zastrzeżenie nie dotyczy zespołu akompaniującego chórku, grupy tanecznej, w skład którego wchodzić mogą dorośli. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnych lub innych dokumentów tożsamości.

6. Ocena prezentacji konkursowych.
1) Ocenie podlegać będzie prezentacja piosenki przed Jury podczas przesłuchań konkursowych w dniu 27.06.2018 r. na scenie Teatru DOM w Łodzi, ul. Piotrkowska 243.
2) Prezentacja wokalna oceniana będzie według następujących kryteriów:
1. Dobór repertuaru, dostosowany do regulaminu konkursu oraz do wieku i możliwości wykonawcy
2. Walory techniczne
3. Interpretacja
4. Muzykalność
5. Osobowość sceniczna
6. Walory estetyczne
7. Ogólny wyraz artystyczny
3) Laureaci konkursu otrzymają ZŁOTE, SREBRNE i BRĄZOWE ŁÓDKI, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
4) Wokalistów oceniać będzie Jury.
5) Kolejność prezentacji zespołów będzie ustalona do dnia 18.06.2018 r. i opublikowana na stronie internetowej www.folkoweinspiracje.pl

7. Inne warunki konkursowe.
1) Wybrani laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym. O udziale w koncercie oraz miejscu koncertu organizator poinformuje każdego laureata i ustali repertuar solisty lub zespołu. Próba do koncertu finałowego jest wyłącznie próbą techniczną (ustawienia w przestrzeni, wejścia, zejścia, warunki techniczne).
2) Uczestnicy konkursu są zobowiązani do posiadania wszelkich praw do prezentowanego programu (tekst, muzyka, choreografia). Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii konkursowych w zależności od ilości zgłoszeń, do dokonywania zmian w harmonogramie przesłuchań konkursowych, rozstrzygania spraw nieobjętych regulaminem oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prezentacji konkursowych w środkach masowego przekazu i w innych materiałach promocyjnych Festiwalu.
5) Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Biura Festiwalu na adres: info@folkoweinspiracje.pl

8. Zgłoszenie udziału w konkursie.
1) Uczestnik konkursu ma obowiązek rejestracji na stronie www.folkoweinspiracje.pl poprzez wypełnienie aplikacji KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU i zaznaczenie w niej opcji KONKURS – ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – WOKAL. Wysłanie elektronicznej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i regulaminu Festiwalu. Aplikacja rejestracyjna będzie uruchomiona na stronie festiwalu od dnia 10.04.2018 r. i będzie aktywna do dnia 10.06.2018 r. włącznie. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia udziału w festiwalu.
2) Uczestnik ma obowiązek wniesienia opłaty: soliści – 30 PLN (7 Euro), zespoły – 150 PLN (35 Euro). Opłatę należy wnieść na konto Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO, 90-106 Łódź, ul. Traugutta 5/5, Bank BZWBK, rachunek nr 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980. W treści przelewu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika / nazwę zespołu. Opłatę można również uiścić w Biurze Festiwalu podczas trwania festiwalu.