ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – FOTO

 

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – FOTO

 

REGULAMIN KONKURSU
ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – FOTO

Konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – FOTO jest zorganizowany w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, który odbędzie się w Łodzi i w Załęczu Wielkim w dniach 23.06.2018 – 30.06.2018 r. Konkurs skierowany jest do pasjonatów fotografii, którzy zainspirują się podczas festiwalu twórczością młodych artystów, związaną tematycznie z folklorem i tradycjami kulturowymi różnych narodów i grup etnicznych na świecie.

1.Organizatorzy konkursu
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO

2.Cel konkursu
Celem konkursu jest zainspirowanie pasjonatów fotografowania do tworzenia prac w oparciu o tematykę nawiązującą do folkloru, kultury ludowej i tradycji różnych narodów oraz grup etnicznych na świecie, jak również do świadomego i twórczego udziału w VIII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są: młodzież i dorośli według określonych kategorii wiekowych.

4. Kategorie wiekowe i rodzajowe konkursu
Kategoria I: 12–16 lat,
kategoria II: 17–25 lat,
kategoria III: powyżej 25 lat.

5. Inne warunki organizacyjne konkursu
1) Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy fotograficznej, posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej na konkurs pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji/lub innego rozpowszechnienia.
2) Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. w tym w szczególności w zakresie publicznego udostępniania, utrwalania, zwielokrotnienia, w tym techniką cyfrową, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz
we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
3) Organizator nie odsyła prac konkursowych. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej przechodzą na własność organizatora.
4) Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Biura Festiwalu na adres: info@folkoweinspiracje.pl

6. Opis prac konkursowych
1) Tematy prac fotograficznych:
a) „Łódzkie promuje folk”,
b) „Łódź kreuje folk”.
2) Uczestnik wykonuje prace konkursowe podczas trwania Festiwalu.
3) Prace fotograficzne powinny odzwierciedlać działania zespołów tanecznych, wokalistów, grup projektowych, designerów w różnych przestrzeniach podczas trwania festiwalu w Załęczu Wielkim lub w Łodzi.
4) Tematycznie prace powinny nawiązywać do folkloru, kultury i tradycji regionów, krajów i narodów reprezentowanych podczas Festiwalu.
5) Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe wykonane w technice cyfrowej.
6) Prace powinny być wykonane w rozdzielczości pozwalającej na wykonanie powiększenia 30×40 cm.

7. Kryteria oceny prac konkursowych
1) Zgodność prac z tematem i celami konkursu.
2) Nowatorskie ujęcie tematu folkloru i etno w przestrzeniach festiwalowych.
3) Walory estetyczne.
4) Strona techniczna zdjęć: poprawność kadru, ostrość itp.
Prace konkursowe oceniać będzie Jury. Laureaci otrzymają statuetki – ZŁOTE, SREBRNE I BRĄZOWE ŁÓDKI oraz dyplomy i nagrody.

8. Zgłoszenie udziału w konkursie
1) Uczestnik konkursu ma obowiązek rejestracji na stronie www.folkoweinspiracje.pl poprzez wypełnienie aplikacji – KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU i zaznaczenie w niej opcji KONKURS ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – FOTO. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i regulaminu Festiwalu. Aplikacja rejestracyjna będzie dostępna na stronie festiwalu od dnia 10.04.2018 r. i będzie aktywna do dnia 10.06.2018 r. włącznie. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia udziału w konkursie festiwalowym
2) Uczestnik konkursu ma obowiązek wniesienia opłaty 15 PLN (7 Euro) na konto Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO, 90-106 Łódź, ul. Traugutta 5/5, BZWBK nr: 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980. W treści przelewu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika. Opłata jest wnoszona jednorazowo, niezależnie od ilości zgłoszonych prac. Nieuiszczenie opłaty skutkować będzie odrzuceniem pracy w konkursie.

9. Przekazanie prac konkursowych do oceny Jury
1) Prace konkursowe, zapisane na płycie CD lub nośniku elektronicznym należy dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2018r. do godziny 12.00 do biura festiwalowego w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86 lub do recepcji hostelu.
2) Płyta z fotografiami lub inny nośnik elektroniczny powinny być opatrzone informacją, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość zamieszkania, województwo, kraj, adres mailowy, telefon kontaktowy, tytuł pracy.

10. Rozstrzygnięcie konkursu.
1) Informacja o miejscu i godzinie wernisażu i uroczystości wręczenia nagród będzie dostępna na stronie internetowej do dnia 15.04.2018 r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o werdykcie Jury telefonicznie i mailowo.
2) Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Wyboru prac do wystawy dokonają Organizatorzy.
3) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.folkoweinspiracje.pl.