ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – VIDEO

REGULAMIN ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – VIDEO

REGULAMIN KONKURSU
ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – VIDEO

Konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – VIDEO jest zorganizowany w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, który odbędzie się w Łodzi i w Załęczu Wielkim w dniach 23.06. – 30.06.2018 r. Konkurs skierowany jest do pasjonatów krótkich form filmowych, którzy zainspirują się podczas festiwalu twórczością młodych artystów, związaną z folklorem i tradycjami kulturowymi różnych narodów i grup etnicznych na świecie.

1.Organizatorzy konkursu
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO

2.Cel konkursu
Celem konkursu jest zainspirowanie pasjonatów videofilmowania do tworzenia krótkich filmów w oparciu o tematykę nawiązującą do folkloru, kultury ludowej i tradycji różnych narodów oraz grup etnicznych na świecie, jak również do świadomego i twórczego udziału w VIII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są młodzież i dorośli według określonych kategorii wiekowych. W konkursie biorą udział uczestnicy indywidualni lub zespół festiwalowy, zespół reporterski.

4. Kategorie wiekowe i rodzajowe konkursu:
kategoria I: 12–16 lat,
kategoria II: 17–25 lat,
kategoria III: powyżej 25 lat.
W przypadku zespołu o kategorii decyduje wiek większości uczestników.

5. Inne warunki organizacyjne konkursu
1) Film video jest realizowany przez indywidualnego uczestnika konkursu, zespół festiwalowy (taneczny, wokalny) lub grupę reporterską uczestniczącą w festiwalu.
2) Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem filmu video, posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej na konkurs pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji/lub innego rozpowszechnienia.
3) Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. w tym w szczególności w zakresie publicznego udostępniania, utrwalania, zwielokrotnienia, w tym techniką cyfrową, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
4) Organizator nie odsyła prac konkursowych. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej przechodzą na własność organizatora.
5) Pytania dotyczące konkursu należy kierować do biura festiwalu na adres: info@folkoweinspiracje.pl

6. Opis prac konkursowych
A. Zespoły festiwalowe – choreograficzne i wokalne.
Temat filmu video: „Pofolkuj z nami”
1) Zespół taneczny lub wokalny wybiera jeden utwór muzyczny ze swojego repertuaru (do 4 minut). Muzyka powinna być związana z ideą festiwalu – utwór folklorystyczny, etniczny, współczesna kompozycja z elementami folkowymi. Utwór stanowi ścieżkę dźwiękową w filmie. Zespół filmuje jeden układ choreograficzny lub jeden utwór wokalny lub jeden flash mob.
2) Prezentacja konkursowa (choreograficzna, wokalna, flash mob) musi być sfilmowana na co najmniej 5 planach filmowych.
3) Miejsca na plany filmowe zespół wybiera spośród miejsc realizacji programu festiwalu. Planem filmowym powinna być przestrzeń miejska z ciekawymi, znanymi obiektami historycznymi, zrewitalizowanymi, charakterystycznymi dla miasta Łodzi miejscami kulturowymi oraz przestrzeń Załęcza Wielkiego, który odwiedzą uczestnicy podczas festiwalu.
4) Podkład muzyczny powinien być kompozycją własną. W przypadku wykorzystania innego materiału muzycznego uczestnik konkursu jest zobowiązany posiadać prawa do wykorzystanego utworu.
5) Film video nie może przekraczać 4 minut, powinien być nagrany w formacie dostępnym w telefonie komórkowym, kamerze filmowej, tablecie itp.
6) Film powinien być nagrany w jakości HD lub Full HD ( minimalna rozdzielczość 1280 x 720 pikseli).
7) Film powinien zawierać na wstępie kadr z tytułem oraz nazwą zespołu, który gra w filmie i w końcowym obrazie powinien zawierać nazwiska autorów muzyki i tekstu, ewentualnych partnerów itd.

B. Uczestnicy indywidualni i grupy reporterskie:
Tematy filmu wideo (do wyboru 1 z 3 tematów):
a) Folkowe podwórka
b) Flash_mob_folk
c) Folk_energia-talent
1) Uczestnik indywidualny lub grupa reporterska wybiera jedno lub kilka wydarzeń festiwalowych, podczas których będzie realizować materiał do filmu.
2) Planem filmowym powinny być elementy krajobrazowe charakterystyczne dla Łodzi lub regionu, w przypadku zdjęć filmowych realizowanych w Załęczu Wielkim.
3) Podkład muzyczny powinien być kompozycją własną. W przypadku wykorzystania innego materiału muzycznego uczestnik konkursu jest zobowiązany posiadać prawa do wykorzystanego utworu.
4) Film video nie może przekraczać 4 minut, powinien być nagrany w formacie dostępnym w telefonie komórkowym, kamerze filmowej, tablecie itp.
5) Film powinien być nagrany w jakości HD lub Full HD ( minimalna rozdzielczość 1280 x 720 pikseli).
6) Film powinien zawierać na wstępie kadr z tytułem i w końcowym obrazie powinien zawierać: imię i nazwisko autora/autorów oraz autorów muzyki i tekstu, ewentualnych partnerów itd.

7. Kryteria oceny prac konkursowych VIDEO.
1) Zgodność treści filmu z tematem i celami konkursu.
2) Nowatorskie ujęcie tematu folkloru w przestrzeni miejskiej.
3) Walory estetyczne.
4) Strona techniczna: poprawność kadru, ostrość, dobry dźwięk.
Prace konkursowe oceniać będzie Jury. Laureaci otrzymają statuetki – ZŁOTE, SREBRNE I BRĄZOWE ŁÓDKI oraz dyplomy i nagrody.

8. Zgłoszenie udziału w konkursie VIDEO.
1) Uczestnik konkursu ma obowiązek rejestracji na stronie www.folkoweinspiracje.pl poprzez wypełnienie aplikacji – KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU i zaznaczenie w niej opcji KONKURS ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – VIDEO. Wysłanie elektronicznej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i regulaminu Festiwalu. Aplikacja rejestracyjna będzie dostępna na stronie festiwalu od dnia 10.04.2018 r. i będzie aktywna do dnia 10.06.2018 r. włącznie. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia udziału w konkursie festiwalowym.
2) Konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – VIDEO nie podlega opłatom wpisowego. Materiały konkursowe będą wykorzystane w celach promocyjnych festiwalu.

9. Przekazanie prac konkursowych VIDEO do oceny Jury
Prace konkursowe – filmy video, należy dostarczyć na nośniku elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12.00 do biura festiwalowego w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86 lub do recepcji hostelu.

10. Rozstrzygnięcie konkursu VIDEO.
1) Projekcja nagrodzonych filmów i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 30.06.2018 r., informacja o miejscu i godzinie będzie dostępna na stronie internetowej do dnia 15.04.2018 r.
Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.folkoweinspiracje.pl w FESTIWALOWYM TV. Wybrane filmy zostaną zaprezentowane podczas koncertu galowego. Wyboru filmów do prezentacji na stronie internetowej i podczas koncertu galowego dokonują Organizatorzy.
3) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.folkoweinspiracje.pl.