REGULAMIN UDZIAŁU W FESTIWALU 2018

REGULAMIN UDZIAŁU W VIII MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MŁODYCH „FOLKOWE INSPIRACJE”

REGULAMIN UDZIAŁU
W VIII MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MŁODYCH „FOLKOWE INSPIRACJE”
Łódź, Załęcze Wielkie, 23-30.06.2018 r.

I. UCZESTNICTWO W FESTIWALU
1. Uczestnikami festiwalu są:
a. Dzieci, młodzież i dorośli, prezentujący swoją twórczość indywidualnie lub zespołowo na scenach festiwalowych, na wystawach oraz podczas festiwalowych innych wydarzeń.
b. Dzieci i młodzież uczestnicząca w warsztatach i działaniach edukacyjnych.
c. Młodzież biorąca udział w projektach festiwalowych.
d. Specjaliści z różnych dziedzin wynikających z programu festiwalu.
e. Młodzi i dorośli wolontariusze.
f. Publiczność festiwalowa.
2. Niepełnoletni uczestnicy festiwalu biorą udział w wydarzeniach festiwalowych pod opieką dorosłych: wychowawców, instruktorów, opiekunów, koordynatorów projektów festiwalowych lub rodziców.
3. Uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych, biorących udział w prezentacjach odbywa się zgodnie z programem festiwalu opracowanym przez organizatora.
4. Każdy uczestnik, który bierze udział w konkursach, koncertach, prezentacjach scenicznych lub innych działaniach programowych ma obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej festiwalu www.folkoweinspiracje.pl poprzez wypełnienie aplikacji – KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU i przesłanie jej pod wskazany w aplikacji adres. Rejestracja udziału w festiwalu rozpoczyna się dnia 10.04.2018 r. a kończy się dnia 10.06.2018 r.
5. Zespół, grupę rejestruje kierownik zespołu, indywidualnych uczestników niepełnoletnich rejestruje opiekun. Pełnoletni uczestnik indywidualny rejestruje się osobiście.
6. W przypadku zgłoszenia kilku zespołów z jednej instytucji/organizacji, każdy zespół rejestruje się oddzielnie.
7. Wolontariusze rejestrują się indywidualnie, wypełniają – KARTĘ WOLONTARIUSZA.
8. Publiczność bierze udział w wydarzeniach festiwalowych otwartych lub za biletami lub zaproszeniami
– według informacji zawartych w szczegółowym programie Festiwalu.
9. O rezygnacji z udziału w festiwalu uczestnika zarejestrowanego należy powiadomić organizatora pisemnie na adres info@folkoweinspiracje.pl, najpóźniej do dnia 01.06.2018 r. W przypadku rezygnacji po tym terminie nie jest możliwy zwrot wpłaty ewentualnego wpisowego.

II. TERMIN FESTIWALU
23.06.-30.06.2018 r. (przyjazd 22.06.2018, wyjazd 01.07.2018 – 8 dni festiwalowych).

III. WPISOWE, INNE OPŁATY FESTIWALOWE
1. Uczestnicy konkursu ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – WOKAL, ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – CHOREOGRAFIA mają obowiązek opłacenia wpisowego: 30 zł (7 Euro) od solisty, 150 zł (35 Euro) od zespołu.
2. Uczestnicy konkursu ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – FOTO, ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – VIDEO oraz ZŁOTA ŁÓDKA 2018
– DESIGN mają obowiązek opłacenia wpisowego – 15 zł (3 Euro) od indywidualnego uczestnika.
3. W ramach wpisowego każdy uczestnik weźmie udział w prezentacji konkursowej ZŁOTA ŁÓDKA 2018 i innych działaniach festiwalowych oraz otrzyma gadżety festiwalowe. Akredytacja obowiązuje bez względu
na czas pobytu na festiwalu.
4. Wpisowe nie obowiązuje uczestników warsztatów i otwartych imprez festiwalowych.
5. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji z udziału w festiwalu do dnia 10.06.2018 r. wpisowe nie będzie zwracane.
6. Uczestnicy z Polski korzystający z noclegów i wyżywienia, którzy zgłosili to zapotrzebowanie w KARCIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU ponoszą koszty noclegu – 45 zł od osoby za noc i 35 zł za wyżywienie od osoby za dzień.
7. Wpisowe i odpłatności uczestników zagranicznych i uczestników polskich biorących udział w projektach, określane są przez organizatora.
8. Koszty transportu na festiwal uczestnicy festiwalu ponoszą we własnym zakresie.
9. Koszty ubezpieczenia uczestnicy festiwalu ponoszą we własnym zakresie.
10. Wpisowe i przewidzianą regulaminem odpłatność za noclegi i wyżywienie, należy uiścić najpóźniej do dnia 15.06.2018 r. na konto: FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO, ul. R. Traugutta 5/5, 90-106 Łódź; nr konta bankowego: BZ WBK 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980. Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko uczestnika lub nazwę zespołu oraz dopisek „FOLKOWE INSPIRACJE 2018”
11. Uczestnicy zagraniczni wpłacają wpisowe i inne opłaty ustalone z organizatorem w pierwszym dniu przyjazdu, podczas rejestracji w Biurze Festiwalu.

IV. INFORMACJE PROGRAMOWE
1. Program szczegółowy festiwalu będzie opublikowany na stronie www.folkoweinspiracje.pl od dnia 15.04.2018 r.
2. Zespoły biorące udział w festiwalu przygotowują program koncertowy z repertuarem tematycznie związanym
z ideą festiwalu: zespoły choreograficzne (od 15 do 30 min.), zespoły wokalne i soliści (od 10 do 20 min.)
3. O wyborze utworów na koncerty festiwalowe zdecydują organizatorzy.
4. Utwory przygotowane przez zespoły i solistów na konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2018 mogą stanowić również repertuar koncertowy.
5. Każdy uczestnik biorący udział w 8 dniach festiwalu będzie miał możliwość wystąpienia na 4 różnych scenach i miejscach prezentacji artystycznych.

V. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FESTIWALU
1. Za bezpieczeństwo w miejscach realizacji programu festiwalowego odpowiada organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach.
2. Na festiwal zespoły przyjeżdżają z opiekunami w liczbie określonej obowiązującymi przepisami. Instruktor nie może być jedynym opiekunem, nie może być też członkiem zespołu. Ponosi on całkowitą
odpowiedzialność za prezentacje i bezpieczeństwo uczestników, oraz porządek również w szatniach i garderobach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w garderobach i na salach
prób.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną uczestnikom festiwalu w miejscach imprez.
4. Uczestnicy festiwalu mają obowiązek ubezpieczenia się na czas przejazdu i pobytu na festiwalu od następstw nieszczęśliwych wypadków lub posiadać aktualne ubezpieczenie zawarte przez instytucję delegującą lub szkołę.

VI. INNE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Uczestnicy konkursów festiwalowych i artyści scen festiwalowych wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów wizerunku oraz materiałów konkursowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności przesłuchań konkursowych wynikających z przyczyn organizacyjnych.
3. Nieodebrane nagrody w konkursach ZŁOTA ŁÓDKA 2018 zostaną przesłane kurierem na koszt odbiorcy po wcześniejszym dostarczeniu pisemnego oświadczenia oraz pokryciu przez adresata kosztów przesyłki. W tym celu należy do dnia 10.09.2018 r. przesłać faksem potwierdzenie pokrycia należności za doręczenie. Brak reakcji ze strony zainteresowanej spowoduje przekazanie nagrody do wykorzystania w innym konkursie.
4. Pytania, prośby, uwagi należy kierować na adres: info@folkoweinspiracje.pl

.

.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości w Łodzi przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych na potrzeby rekrutacji i realizacji działań organizacyjnych, w związku z prowadzoną działalnością statutową:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO w Łodzi, w tym realizacji projektu VIII Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE

1.    Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje Panią/Pana, iż będzie Administratorem Danych Osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, adres poczty elektronicznej, numer telefonu

2.   Celem i podstawą przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności statutowej fundacji.

3.   Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane.

4.    Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO w Łodzi informuje, iż od 25.05.2018 r. w sprawach Ochrony Danych Osobowych i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych można się kontaktować drogą elektroniczną: biuro@convivo.pl

5.      Dane osób rejestrujących swój udział w festiwalu będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia.

6.   Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywaniem przez organizację Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej, potrzeby rekrutacji
i realizacji działań organizacyjnych, przysługuje Państwu prawo do:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       usunięcia danych;

d)      ograniczenia przetwarzania danych;

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       przenoszenia danych;

g)      wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.    Ponadto informujemy, iż prośby dotyczące realizacji Państwa prawa do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego można również kierować na adres mailowy: biuro@convivo.pl