ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – DESIGN

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – DESIGN

REGULAMIN KONKURSU
ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – DESIGN

Konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – DESIGN jest zorganizowany w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, który odbędzie się w Łodzi i Załęczu Wielkim w dniach 23.06.2018 r. – 30.06.2018 r. Adresowany jest do uczniów, studentów i absolwentów szkół plastycznych i kierunków studiów artystycznych oraz młodych projektów, którzy inspirują się bogactwem tradycji kulturowej różnych narodów i grup etnicznych na świecie.

1. Organizatorzy konkursu
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,
Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.

2. Cel konkursu
Głównym celem konkursu jest zainspirowanie młodych designerów do projektowania w oparciu o tematykę folklorystyczną i tradycyjną różnych narodów i grup etnicznych na świecie, jak również do świadomego i twórczego udziału w VIII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są młodzież i dorośli według określonych kategorii wiekowych – młodzi projektanci pełni pasji i wyobraźni, którzy potrafią zrozumieć rynek, najnowsze trendy i potrzeby otoczenia oraz wiedzą jak te spostrzeżenia wykorzystać

4. Kategorie wiekowe uczestników konkursu
Kategoria I: 15–17 lat, kategoria II: 18–26 lat, kategoria III: 27–30 lat.

5. Opis prac konkursowych
1) Prace powinny tematycznie nawiązywać do folkloru, kultury i tradycji regionów, krajów lub narodów. Mogą być inspirowane tradycyjnymi wzorami ludowymi i elementami etnicznymi, powinny łączyć tradycyjne elementy ze współczesnym designem.
2) Prace powinny posiadać funkcję użytkową i odnosić się tematycznie do folkloru, nadając mu nową, współczesną formę wyrobów tekstylnych ubioru lub biżuterii. Wyroby tekstylne mogą być tkaninami i dzianinami o przeznaczeniu użytkowym – (ubiór, obiciowe, odzieżowe, poduszki, dywany, inne…).
3) Do konkursu można zgłosić kolekcję 3 wzorów-raportów, z przeznaczeniem do druku na tekstyliach.
4) Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 2 prace.
5) Prace konkursowe mogą mieć następujące formy:
a. gotowy produkt – projekt w skali 1:1
b. makieta lub rzeźba – w przypadku, gdy projekt zakłada realizację obiektu, którego ekspozycja nie będzie możliwa z powodu zbyt dużych rozmiarów lub nietypowej formy.
c. kolekcja trzech wzorów – maksymalne wymiary raportu 40×40 cm, przesłane w formie plików JPG w kolorach RGB i CMYK, na płycie CD wraz z „tablicą inspiracji” tzw. „moodboard” w formie wydruku A3.
6) Do każdej pracy powinna być dołączona płyta CD z fotografiami lub skanami projektów, istotnymi informacjami dotyczącymi sposobu jej prezentowania a także krótki opis (maksymalnie 15 zdań), zawierający informacje na temat dotychczasowych doświadczeń autora związanych z projektowaniem, źródeł inspiracji, użytych materiałów, wymiarów obiektu, funkcji użytkowych, które może pełnić oraz uwagi dotyczące ekspozycji. Wszystkie informacje należy umieścić na dołączonej do pracy płycie CD.
7) Praca konkursowa musi posiadać trwale i estetycznie przymocowaną informację, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość zamieszkania, województwo, kraj, adres mailowy, telefon kontaktowy, tytuł pracy. Te same dane należy umieścić na płycie CD.

6. Kryteria oceny prac konkursowych
1) zgodność z regulaminem konkursu, zrozumienie tematu,
2) możliwość realizacji projektu,
3) atrakcyjność rynkowa produktu, innowacyjność,
4) sposób przedstawienia projektu, czytelność koncepcji,
5) oryginalność,
6) walory estetyczne, atrakcyjność wizualna, jakość wykonania,
7) funkcjonalność,
8) prezentacja i umiejętność uzasadnienia projektowego.

7. Zgłoszenie udziału w konkursie
1) Uczestnik konkursu ma obowiązek rejestracji na stronie www.folkoweinspiracje.pl poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU i zaznaczenie opcji KONKURS ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – DESIGN. Wysłanie elektronicznej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i regulaminu Festiwalu. Aplikacja rejestracyjna będzie uruchomiona na stronie festiwalu od dnia 10.04.2018 r. i będzie aktywna do dnia 10.06.2018 r. włącznie. Po tym terminie nie będą rejestrowane prace konkursowe.
2) Uczestnik konkursu ma obowiązek wniesienia opłaty w wysokości 15 PLN (7 Euro) na konto Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO, 90-106 Łódź, ul. Traugutta 5/5, Bank BZWBK rachunek nr: 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980. W treści przelewu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika. Opłata jest wnoszona jednorazowo, niezależnie od ilości zgłoszonych prac. Nieuiszczenie opłaty skutkować będzie odrzuceniem pracy w konkursie.

8. Przesyłanie prac konkursowych do oceny Jury
1) Prace konkursowe, wraz z ich elektroniczną dokumentacją na płycie CD, należy przesyłać pocztą lub dostarczyć na adres: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, 94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86. Na przesyłce powinien być zamieszczony dopisek: „Konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – DESIGN”. Prace należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2018 r.
2) Prace przesłane drogą pocztową powinny być zabezpieczone sztywną oprawą i opatrzone dokładnym adresem nadawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac z przyczyn od niego niezależnych.

9. Rozstrzygnięcie konkursu ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – DESIGN
1) Prace konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury. Zwycięzcy otrzymają statuetki – ZŁOTE, SREBRNE I BRĄZOWE ŁÓDKI oraz dyplomy i nagrody.
2) Informacja o miejscu i godzinie wernisażu i uroczystości wręczenia nagród będzie dostępna na stronie internetowej do dnia 15.04.2018 r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o werdykcie Jury telefonicznie i mailowo.

10. Inne warunki organizacyjne konkursu
1) Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy, posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej na konkurs pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechnienia.
2) Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. w tym w szczególności w zakresie publicznego udostępniania, utrwalania, zwielokrotnienia, w tym technika cyfrową, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
3) Organizator nie odsyła prac. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej będą do odebrania przez laureatów konkursu po okresie ekspozycji, w terminie określonym przez organizatora lub za zgodą autora przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace będą do odebrania w recepcji Pałacu Młodzieży w Łodzi, w godzinach otwarcia placówki, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel.: 42 686 34 45.
4) W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń do ww. kategorii konkursowych organizator zastrzega sobie prawo jej połączenia z inną kategorią.
5) Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Biura Festiwalu na adres: info@folkoweinspiracje.pl.